Stanovisko výrobce respirátorů GOOD MASK k článku na www.denikn.cz

Rozbor lživého článku

Za firmu GOOD MASK se důrazně ohrazuji vůči nepravdivému a manipulativnímu článku od redaktorky Zdislavy Pokorné „Firma, která dostala linky z Tchaj-wanu, prodávala horší respirátory, než tvrdila. Případ řeší inspekce i policie“. Článek s ohledem na uvedené lživé informace významně porušuje etický kodex Deníku N a snaží se ve čtenářích vzbuzovat dojem, že GOOD MASK vyrábí či vyráběl nekvalitní respirátory a porušoval tak zákony a obecně závazné předpisy, což se samozřejmě nezakládá na pravdě. Článek samotný obsahuje alarmujících 10 zjevně nepravdivých bodů.

9. 4. 20201 Výzva pro Deník N k odstranění závadného stavu

ke stažení zde

Proti informacím uvedeným v článku se musím důrazně ohradit. Jako zakladatel a majitel společnosti GOOD MASK garantuji, že naše respirátory vždy plnily české či evropské normy, které na nich byly uvedené, plně v souladu s platnou legislativou.

Tyto útoky vnímáme velice citlivě, protože právě vysoká kvalita respirátorů GOOD MASK stojí za úspěchem firmy a je pro nás naprostou prioritou, což potvrzuje množství srovnávacích testů nezávislých médií. Veškeré výrobky obsahují výhradně klíčový filtrační materiál vyráběný v České republice s denním testováním filtrační účinnosti všech vyrobených šarží.

Považuji opravdu za hranou slušnosti a novinářské etiky odkazování na testy provedené parafínovým olejem v neakreditované laboratoři, přičemž redaktorka obdržela srozumitelné informace od Ing. Jiřího Tilhona, Ph.D., LL.M., vedoucího oddělení zkušebnictví a certifikace z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP, certifikační autorita), kde jasně vysvětluje, u kterých respirátorů nebyl test parafínovým olejem prováděn a příslušný certifikát vyžadoval pouze test na NaCl. V předepsaných testech na NaCl, které jsou dle doporučení Evropské komise i WHO pro ochranu před COVID-19 rozhodující, tyto naše výrobky plní filtraci úrovně FFP2, viz protokoly o měření pro certifikaci, které jsou k dispozici v sekci ke stažení na www.goodmask.cz

Mohu rovněž potvrdit, že se naše společnost za uplynulý rok podrobila již více než šesti kontrolám České obchodní inspekce (ČOI) a nebylo zde zaznamenané žádné pochybení. Tato informace je veřejná a je možné ji obdržet při vznesení dotazu na ČOI. Některé respirátory dokonce byly ČOI testovány přímo v akreditované laboratoři na VÚBP. Všechny respirátory vždy splňovaly deklarované normy. Orgán dohledu nad trhem tak činí na základě zákonné povinnosti prověřovat podněty veřejnosti (dle sdělení ČOI již provedli cca 300 kontrol a zamezili řadě nevyhovujících ochranných pomůcek v přístupu na český trh). 

Rovněž považuji za zcela absurdní sdělení o údajném policejním vyšetřování v Národní centrále proti organizovanému zločinu. Nemáme v tuto chvíli žádné informace o tom, že by takové šetření probíhalo, nebyli jsme Policií ČR vyzváni ke spolupráci a je velmi zarážející, že se paní redaktorka pohybuje v rovině čirých spekulací aniž by redakce zakročila. Jsme naopak velmi rádi, že našim respirátorům Policie ČR důvěřuje a zakoupila je pro policisty ve velkém množství za cenu 10 Kč/ks. Osvobození od DPH se od 3. 2. 2021 vztahuje na respirátory odpovídající třídě FFP2, odkaz na respirátory z loňského roku je pro tyto účely zcela irelevantní. Rovněž je třeba upozornit na fakt, že se osvobození od DPH nevztahuje explicitně na respirátory plnící normu EN 149, jak je v článku chybně uvedeno, ale jedná se o respirátory třídy FFP2 a ekvivalentní, což veškeré naše respirátory vždy splňovaly.

Vůči této velmi nekvalitní novinářské práci jsme nuceni se bránit právní cestou, protože se domníváme, že takovéto manipulativní články s vyloženě lživými a účelově překroucenými informacemi, do veřejného prostoru zkrátka nepatří. Redaktorka měla k dispozici všechny relevantní údaje, včetně informací od certifikační autority VÚBP, kterou navíc mohla kdykoli kontaktovat. Vzhledem k velmi závažným lživým obviněním podáváme též v této věci trestní oznámení.

Od našeho vzniku před méně než rokem máme jediný cíl – zcela transparentně napomoci aktivně ke zvládnutí současné zdravotní krize,  aby se naše životy mohly vrátit co nejdříve k normálu. Uvádíme proto na trh cenově dostupné a kvalitní výrobky, což pochopitelně nevyhovuje velkému množství konkurentů, kteří zde vidí ohrožení pro svůj byznys v honbě za co největšími zisky. Je opravdu s podivem, že články a informace tohoto typu se začaly ve veřejném prostoru objevovat zejména po vyhraném státním tendru na dodávky antigenních testů do škol, kdy jsme nabídnutou nízkou cenou státnímu rozpočtu ušetřili přibližně 100 milionů korun.

Nejlepším důkazem jsou vždy činy, proto je možné naše kvalitní české výrobky z českých materiálů zakoupit v běžné prodejní síti již od 10 Kč.

Mgr. Martin Ladyr
CEO, GOOD MASK 

Proč nelze všechny respirátory testovat parafínem, Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M., vedoucí oddělení zkušebnictví a certifikace 

–          Mohu uvést, že společnost GOOD MASK získala dne 4.6.2020 tzv. dočasný certifikát č. VUBP/047/2020 pro výrobek Filtrační polomaska GM2. V souladu s tehdy platnou dohodou s orgánem dozoru nad trhem nebyly v této době testovány podle celé technické normy ČSN EN 149+A1, ale jen podle vybraných zkoušek. 

–          Mezi těmi nebyla zkouška na parafín. Tento přístup byl opřen o praxi evropských akreditovaných zkušeben, který byl formulován v RfU 02.075 verze 1, tj. zkrácené zkušební postupy provádět s vyloučením zkoušky na parafín. 

–          Toto vyloučení bylo opřeno o odborný postoj, který zdůraznil, že za současného stavu znalostí mají vodní kapičky, které přenášejí virus nebo nahý virus, odlišné fyzikálně-chemické vlastnosti od kapiček oleje a budou se chovat ve filtru blíže chování pevných částic stejné velikosti, pročež není nutné zkoušet penetraci olejového aerosolu. 

–          Tento názor je plně ve shodě s praxí minulého století, kdy se respirátory dělily na dva druhy. Na „solid“ respirátory, značené „S“ a „liquid“ respirátory značené „L“. Pro zkoušení respirátorů na suché části se používalo médium NaCl, pro zkoušení na kapalné respirátory se používalo médium parafínového oleje. Přitom platilo, že do suchého prostředí či prostředí s vodním základem je vhodný respirátor typu „S“ a do prostředí znečištěného olejovými kapičkami (např. z kompresorů) je vhodný respirátor typu „L“. Z tohoto nástinu je patrné, že výskyt virové či bakteriální nálože v pracovním ovzduší odpovídá tehdy testovaným respirátorům typu „S“, respirátorům testovaným za použití NaCl média.

Společnost GOOD MASK  s.r.o., dostála svému závazku „dočasného“ certifikátu, a dokončila proces posouzení shody, který byl završen vydáním certifikátu č. 1024/E-009/2021 z 4.2.2021. 

–          V rámci tohoto zkoušení byl respirátor s označením GM2 podroben i parafínovému testu. 

–          Pochopitelně úspěšně, jinak by certifikát nemohl být vydán. Výrobek v rámci testování podle normy ČSN EN 149+A1 musí vyhovět všem zkouškám. A následně musí vyhovět i všem ostatním požadavkům, jak jsou kladeny Nařízením (EU) 2016/425.

Vrátil bych se ještě k zmíněné Specifikaci RfU 02.075. Dnes formulované doporučení PPE-R/02.075 verze 2 bylo oznámeným subjektem Aitex přijato jako technická specifikace namísto normy EN 149+A1. Na to má oznámený subjekt právo. Podle této technické specifikace vydal 9.12. 2020 pro výrobek respirátoru GM2 certifikát, jehož platnost je omezena na dobu 1 roku, přičemž:

–          Výrobek musí být označen jako prostředek pro ochranu před COVID-19, a musí mít označení použité specifikace (nelze použít odkaz na normu EN 149+A1 a označení třídy FFP2 = splněno).

–          Takový výrobek není podroben testování parafínovým olejem (viz výše).

–          Výrobek lze vnímat jako ochranný prostředek příslušné třídy, neboť byla zkouškou prokázána schopnost záchytu materiálem (nikoli tedy schopnost výrobku jako celku).

–          V rámci testování v TUL Liberec, organizovaném panem Tunou a „jeho“ časopisem „A dost!“ obsadily tyto respirátory v rámci srovnání kvality druhé místo, přičemž byly testovány jak médiem NaCl, tak i parafínovým olejem. 

–          Společnost GOOD MASK  s.r.o., tento výrobek předala do procesu „plné“ certifikace. Je možné potvrdit, že v rámci certifikace byly testy parafínem úspěšně provedeny (proces certifikace stále běží). 

Další poznámku lze věnovat skutečnosti, že společnost GOOD MASK obdržena 4. 3. 2021 další certifikát č. 1024/E-032/2021 na výrobek GM2 NANO. Tento výrobek byl pochopitelně úspěšně testován na parafínový olej.

Je možné shrnout, že výrobky společnosti GOOD MASK jsou testovány dle ČSN EN 149+A1 a tudíž i na parafínový olej. Jen v rámci „dočasného“ certifikátu a certifikátu podle technické specifikace výrobek na parafín testován nebyl. Což bylo s uplatněnými postupy v pořádku. Je možné zdůraznit, že v obou případech však pozdějšímu testování na parafín vyhověl.

 Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., LL.M. vedoucí oddělení zkušebnictví a certifikace  (CEO OS 1024) Manažer kvality ZL 1040 a COV 3068  člen Znaleckého ústavu bezpečnosti práce tel: +420 224 211 426 email: tilhon@vubp-praha.cz   Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 www.vubp.cz  |  www.bozpinfo.cz      

NázevCertifikátPlatnostMěření, testováníMožnost prodeje v ČR/EUCEPožadavky na značení výrobku
GOOD MASK GM2 + barevné variantyDočasný VÚBP9.6.2020 -4.2.2021Vybrané parametry EN 149, částice NaClANO, na základě výjimky ČOI/NENepřidělenoNebyly, šlo o výjimku
GOOD MASK GM2 respirátor (FFP2 COVID-19) + barevné variantyDočasný evropský certifikát AITEX (španělská certifikační autorita)  9.12.2020 – 8.12.2021  Vybrané parametry EN 149 s ohledem na COVID-19, částice NaClANO/ANOCE0161Povinnost uvádět CE a další povinné údaje
GOOD MASK RESPIRÁTOR GM2 FFP2 NR + barevné variantyPlný certifikát od VÚBP4.2.2021 – 3.2.2026Dle plné normy EN149:2002+A1:2009, NaCl, parafínové oleje…ANO/ANOCE1024Povinnost uvádět CE a další povinné údaje
GOOD MASK NANO FFP2 Plný certifikát od VÚBP4.3.2021- 3.3.2026Dle plné normy EN149:2002+A1:2009, NaCl, parafínové oleje…ANO/ANOCE1024Povinnost uvádět CE a další povinné údaje